Follow

Գիտուժում (նախաձեռնություն ա, որի նպատակը Հայաստանում գիտությունը ուժեղ ձևով զարգացնելն ա) կամավորություն անելու համար դիմել էի մի քանի շաբաթ առաջ, արդեն խոսել եմ իրենց թիմից մեկի հետ, CV եմ փոխանցել, բան։ Պարբերաբար հիշեցնում եմ իմ մասին, բայց իրանք էլ էնքան զբաղված են, որ արդեն ամաչում եմ հիշեցնեմ։ Չհիշեցնել էլ չի լինի, վախենում եմ գործը կանգնի։ Ասեցին, որ մի քանի գործ կա անելու, էդ պետք ա անեն, որ նոր կարողանամ ներգրավվել։ Երևի սպասեմ։։

· · Web · 1 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!